تبادل دانشگاه‌های چین با کشورهای آسیایی و آفریقایی

کد پادکست: 980709002-349-01 همکاری و تبادل با کشورهای آسیایی و آفریقایی دولت چین اهمیت زیادی برای همکاری و تبادل با کشورهای آسیایی و آفریقایی در زمینه آموزش و پرورش تحصیل در این کشور قائل می‌شود. از زمان تأسیس جمهوری خلق چین،دوستی بین چین و کشورهای آسیا و آفریقا به طرز روز افزونی توسعه یافته است. […]