آشنایی با کارشناسی ارشد رشته اقتصاد صنعتی در کشور چین

  کارشناسی ارشد رشته اقتصاد صنعتی در کشور چین به عنوان یکی از شاخه‌های اقتصاد، با استفاده از نظریه اقتصادی و اقتصاد سنجی برای رسیدگی به مسائل عملی در طیف وسیعی از زمینه‌ها مشخص می‌شود. این فرآیند اغلب شامل کاهش سطح انتزاع در مرکز نظریه‌های اقتصادی و از سویی کامل کننده جزئیات در دنیای واقعی […]