تحصیل در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن

دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU) یک دانشگاه  تحت وزارت آموزش و پرورش جمهوری خلق چین است. این دانشگاه در سال ۱۹۶۲ تحت هدایت نخست وزیر ژو انلا تاسیس شد. در ژوئن سال ۱۹۶۴، به عنوان موسسه زبان پکن تعریف شد. در سال ۱۹۷۴، رئیس موسسه مائو زدونگ نام موسسه را تأیین کرد. در ژوئن ۱۹۹۶، به عنوان دانشگاه زبان و فرهنگ پکن تغییر نام داد.