مهر ۱۷, ۱۳۹۷
Beijing University of Chinese Medicine

دانشگاه پزشکی چینی پکن Beijing University of Chinese Medicine

مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه مطالعات کشورهای خارجی پکن

دانشگاه مطالعات کشورهای خارجی پکن Beijing Foreign Studies University

مهر ۴, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه های کشور چین