پذیرش پزشکی در دانشگاه جنوب شرقی چین
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جنوب شرقی نانجینگ چین

رشته پزشکی دانشگاه جنوب شرقی چین Southeast University