نوامبر 24, 2018
رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه بیهنگ Beihang University

نوامبر 24, 2018
رشته کامپیوتر دانشگاه تونگجی Tongji University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه تونگجی Tongji University

نوامبر 24, 2018
رشته کامپیوتر دانشگاه دونگ هوآ Donghua University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه دونگ هوآ Donghua University

نوامبر 24, 2018
رشته کامپیوتر شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ

نوامبر 24, 2018
رشته کامپیوتر دانشگاه جینانJinan University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جینانJinan University

نوامبر 22, 2018
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شیامن Xiamen University

نوامبر 21, 2018
رشته کامپیوتردانشگاه شانگهای جیائوتونگ Shanghai Jiao Tong University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شانگهای جیائوتونگ

نوامبر 21, 2018
رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت خواجونگ Huazhong University of Science and Technology

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت خواجونگ

نوامبر 21, 2018
رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت شرق چین East China University of Science and Technology

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت شرق چین