شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه شی آن

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ژجیانگ

رشته پزشکی دانشگاه ججیانگ در کشور چین