دکترا رشته حسابداری دانشگاه شیامن
آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

دکترا رشته حسابداری دانشگاه شیامن