مهر ۱۲, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته دندان پزشکی دانشگاه جنگجو چین