دانشگاه های پکن
مهر ۸, ۱۳۹۷
20170523135129183436555 - تحصیل در دانشگاه چینگ هوا چین(تسینگ هوا چین)Tsinghua University

تحصیل در دانشگاه چینگ هوا چین(تسینگ هوا چین)Tsinghua University