دانشگاه های پکن
مهر ۸, ۱۳۹۷

تحصیل در دانشگاه چینگ هوا چین(تسینگ هوا چین)Tsinghua University