دانشگاه های پکن
مهر ۸, ۱۳۹۷

دانشگاه چینگ هوا چین(تسینگ هوا چین)Tsinghua University