دانشگاه های مورد تایید
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جنوب شرقی نانجینگ چین

رشته پزشکی دانشگاه جنوب شرقی چین Southeast University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه جینان چین Jinan University