دانشگاه علم و فناوری چین
مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه علم و فناوری چین

تحصیل در دانشگاه علم و فناوری چین University of Science and Technology of China