دانشگاه تکنولوژی ووهان چین
اکتبر 13, 2018
Wuhan University of Technology2

تحصیل در دانشگاه تکنولوژی ووهان چین Wuhan University of Technology

دانشگاه تکنولوژی ووهان چین در سال 1948، در شهر ووهان تاسیس شده است.دانشگاه تکنولوژی ووهان تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است و این دانشگاه عضو "پروژه 211" و "پروژه 985" است.