دانشگاه تونگجی
آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه تونگجی Tongji University

رشته کامپیوتر دانشگاه تونگجی Tongji University

مهر ۱۱, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه تونگجی چین Tongji University in China