تحصیل پزشکی در شهر ووهان
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه علم و صنعت هواجونگ

شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین