آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه ججیانگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه شیامن

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

رشته بیوانفورماتیک و سیستم زیست شناسی دانشگاه شانگهای

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

رشته زیست شناسی تکاملی دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز برای گرفتن پذیرش

رشته زیست شناسی دانشگاه نرمال ججیانگ