اخذ پذیرش تحصیلی
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
3.1 - تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology

تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology