آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته کامپیوتردانشگاه شیامن Xiamen University

آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

دکترا رشته حسابداری دانشگاه شیامن

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه شیامن

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته حقوق دانشگاه شیامن Xiamen University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه شیامن

رشته پزشکی دانشگاه شیامن