آبان ۱۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

رشته پزشکی دانشگاه سیچوان چین