شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته پزشکی دانشگاه جنگجو

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته دندان پزشکی دانشگاه جنگجو چین