آذر ۱, ۱۳۹۷
دکترا رشته حسابداری دانشگاه تکنولوژی دالیان ( Accounting Department of Dalian University of Technology phd)

دکترا رشته حسابداری دانشگاه تکنولوژی دالیان

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology