دانشگاه های چین
آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

رشته کامپیوتردانشگاه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه شیامن

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه جیلین Jilin University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه جیلین Jilin University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University

رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

رشته فیزیک دانشگاه شی آن جیاوتونگ