دسته بندی نشده
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای جیاوتونگ Shanghai Jiao Tong University

رشته فیزیک دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای جیاوتونگ Shanghai Jiao Tong University

رشته فیزیک دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University

رشته فیزیک دانشگاه بیهنگ Beihang University

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه جینانJinan University

رشته فیزیک دانشگاه شاندونگ Shandong University