دانشگاه شانگهای جیائوتونگ
آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

رشته کامپیوتر شی آن جیاوتونگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

رشته زیست شناسی تکاملی دانشگاه شانگهای جیاوتونگ