شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه علم و صنعت هواجونگ

رشته پزشکی دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

رشته داروسازی دانشگاه شی آن چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته دندان پزشکی دانشگاه جنگجو چین