مهر ۱۲, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

شهریور ۲۱, ۱۳۹۷
دانشگاه مهندسی هاربین چین

دانشگاه مهندسی هاربین Harbin Engineering University

دانشگاه مهندسی هاربین چین (HEU)، تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است.این دانشگاه عضو “پروژه ۲۱۱” و “پروژه ۹۸۵” است.
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه شی آن

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ژجیانگ

رشته پزشکی دانشگاه ججیانگ در کشور چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه شیامن

رشته پزشکی دانشگاه شیامن

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی چین

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ووهان چین

رشته پزشکی دانشگاه ووهان

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

رشته پزشکی دانشگاه تونگجی

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

رشته پزشکی دانشگاه سیچوان چین