کتابچه ی چینی که در مورد اثرات مرگبار نوشیدن آب سرد هشدار می دهد.