کارشناسی ارشد رشته اقتصاد صنعتی در چین – تحصیل در رشته اقتصاد صنعتی