واحد های رشته پزشکی در کشور چین – تعداد واحد های پزشکی چین