مقطع دکتری رشته مهندسی مکاترونیک چین – تحصیل در رشته مکاترونیک