شرایط اخذ بورسیه تحصیلی کشور چین در سال ۲۰۱۹ – بورسیه چین