شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علوم پزشکی چین