شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ