تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جنوب شرقی چین Southeast University