شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نرمال ججیانگ