شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شیامن Xiamen University