شرایط تحصیل رشته زیست شناسی سلولی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه ججیانگ