شرایط تحصیل رشته زیست شناسی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نرمال ججیانگ