شرایط تحصیل رشته داروسازی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علوم پزشکی چین