شرایط تحصیل رشته حقوق در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه مطالعات خارجی پکن