شرایط تحصیل رشته حقوق در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شیامن Xiamen University