شرایط تحصیل رشته حقوق در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جیلین چین Jilin University