شرایط تحصیل رشته حسابداری در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی پکن