تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی شرق چین East China University of Science and Technology