تحصیل در دانشگاه تکنولوژی شیمی در پکن چین Beijing University of Chemical Technology