دانشگاه تونگجی بیمارستان توانبخشی Yangzhi را بازسازی کرد.