خوابگاه های دانشجویی در چین – هزینه خوابگاه دانشجویی در چین