آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه شانگهای جیائوتونگ Shanghai Jiao Tong University

رشته کامپیوتردانشگاه شانگهای جیائوتونگ

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت خواجونگ Huazhong University of Science and Technology

رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت خواجونگ

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت شرق چین East China University of Science and Technology

رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت شرق چین

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه ججیانگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

رشته بیوانفورماتیک و سیستم زیست شناسی دانشگاه شانگهای

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

رشته زیست شناسی تکاملی دانشگاه شانگهای جیاوتونگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی دانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

رشته زیست شناسی دانشگاه نرمال ججیانگ