بررسی طبیعت برای کشف دارو: هدف قرار دادن فیبروبلاست های مرتبط با سرطان